โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางนัยนา เปี่ยมสง่า (ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1)
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางพัชรี พึ่งแพง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางกนกทิพย์ เล่ห์บ้านเกาะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0867026543
อีเมล์ : rainny_1@hotmail.com

นางสาวอำพร เต็มวุฒิโสภณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสิริวิภา ทองคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3