โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
1087 ซอยเพชรเกษม 51 ถ.เพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทรศัพท์ 024131682
ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์) เดิมเป็นโรงเรียนระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่  

ตั้งอยู่  
เลขที่ 1087  ซอยเพชรเกษม 51   แขวงหลักสอง  เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  มีเนื้อที่ 

7  ไร่  72 ตารางวา   เมื่อ  พ.ศ. 2500   นายเนื่อง นางสังวาลย์ ทองเต็ม และนายเชื้อ  นางสำลี 

ทองเต็ม 
ได้ยกกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อตั้งโรงเรียน เปิดทำการสอน   

ตั้งแต่  
วันที่  17 พฤษภาคม 2501 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มีนักเรียน 
656 คน